Skip to content

Thôi Bối đồ thời Nguyên-Minh-Thanh

26/02/2009

Thôi Bối Đồ nhà Nguyên-Minh-Thanh
Đời Nguyên: 25, 26

第二十五象 戊子 艮下巽上 漸

25第二十五象 戊子 艮下巽上 漸

讖曰:
北帝南臣 一兀自立
斡離河水 燕巢捕"麥戈"

頌曰:
鼎足爭雄事本奇 一狼二鼠判須臾
北關鎖鑰雖牢固 子子孫孫五五宜

金聖嘆:「此象主元太祖稱帝斡難河,太祖名鐵木真,元代凡十主。斧鐵也,柄木也,斧柄 十段即隱十主之意。」

Đệ nhị ngũ tượng: Mậu Tử (Tý) Cấn hạ Tốn thượng Tiệm

Sấm viết: Bắc đế Nam thần, nhất ngột tự lập, oát li hà thủy, yến sào bộ “mạch qua”

Tụng viết: đỉnh túc tranh hùng sự bổn kì, nhất lang nhị thử phán tu du, bắc quan tỏa thược tuy lao cố, tử tử tôn tôn ngũ ngũ nghi

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ nguyên Thái Tổ xưng đế oát nan hà, Thái Tổ danh Thiết Mộc Chân, Nguyên đại phàm thập chủ, phủ thiết dã, bính mộc dã, phủ bính thập đoạn tức ẩn thập chủ chi ý

第二十六象 已醜 震下震上 震

26第二十六象 已醜 震下震上 震

讖曰:
時無夜 年無米
花不花 賊四起

頌曰:
鼎沸中原木木來 四方警報起邊垓
房中自有長生術 莫怪都城澈夜開

金聖嘆:「此象主順帝惑西僧房中運氣之術,溺於娛樂,以致劉福通、徐壽輝、方國珍、明玉珍、張士誠,陳友諒等狼顧鴟張,乘機而起。宦官樸不花壅不上聞,至徐達,常遇春直入京師,都城夜開,毫無警備。有元一代竟喪於淫僧之手,不亦哀哉。劉福通立韓林兒 為帝,故曰木木來。」

Đệ nhị lục tượng: dĩ Sửu Chấn hạ Chấn thượng Chấn Sấm viết: thì vô dạ, niên vô mễ hoa bất hoa, tặc tứ khởi

Tụng viết: đỉnh phí trung nguyên mộc mộc lai, tứ phương cảnh báo khởi biên cai phòng trung tự hữu trường sanh thuật, mạc quái đô thành triệt dạ khai

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ Thuận Đế hoặc tây tăng phòng trung vận khí chi thuật, nịch vu ngu nhạc, dĩ trí lưu phúc thông, từ thọ huy, phương quốc trân, minh ngọc trân, trương sĩ thành, trần hữu lượng đẳng lang cố si trương, thừa ky nhi khởi, hoạn quan phác bất hoa ủng bất thượng văn, chí từ đạt, Thường Ngộ Xuân trực nhập kinh sư, đô thành dạ khai, hào vô cảnh bị, hữu nguyên nhất đại cánh tang vu dâm tăng chi thủ, bất diệc ai tai, lưu phúc thông lập hàn lâm nhân vi đế, cố viết mộc mộc lai

· Đời Minh: 27, 28, 29, 30, 31, 32

第二十七象 庚寅 乾下震上 豫

27第二十七象 庚寅 乾下震上 豫

讖曰:
惟日與月 下民之極
應運而興 其色曰赤

頌曰:
枝枝葉葉現金光 晃晃朗朗照四方
江東岸上光明起 談空說偈有真王

金聖嘆:「此象主明太袓登極。太祖曾為皇覺寺僧,洪武一代海內熙洽,治臻大平。」

Đệ nhị thất tượng: Canh Dần Kiền hạ Chấn thượng Dự

Sấm viết: duy nhật dữ nguyệt, hạ dân chi cực, ứng vận nhi hưng, kì sắc viết xích

Tụng viết: chi chi diệp diệp hiện kim quang, ?? lãng lãng chiếu tứ phương, Giang Đông ngạn thượng quang minh khởi, đàm không thuyết kệ hữu chân vương

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ minh thái, đăng cực, Thái Tổ tằng vi hoàng giác tự tăng, hồng vũ nhất đại hải nội hi hiệp, trì trăn đại bình

第二十八象 辛卯 坎下震上 解

28第二十八象 辛卯 坎下震上 解

讖曰:
草頭火腳 宮闕灰飛
家中有鳥 郊外有尼

頌曰:
羽滿高飛日 爭妍有李花
真龍游四海 方外是吾家

金聖嘆:「此象主燕王起兵,李景隆迎燕兵入都,宮中大火,建文祝髮出亡。」

Đệ nhị bát tượng: Tân Mão Khảm hạ Chấn thượng Giải

Sấm viết :thảo đầu hỏa cước, cung khuyết hôi phi, gia trung hữu điểu, giao ngoại hữu ni

Tụng viết : vũ mãn cao phi nhật, tranh nghiên hữu lí hoa, chân long du tứ hải, phương ngoại thị ngô gia

Kim Thánh Thán : thử tượng chủ yến vương khởi binh, Lí Cảnh Long nghênh yến binh nhập đô, cung trung đại hỏa, kiến văn chúc phát xuất vong

第二十九象 壬辰 巽下震上 恆

29第二十九象 壬辰 巽下震上 恆

讖曰:
枝發厥榮 為國之棟
皞皞熙熙 康樂利眾

頌曰:
一枝向北一枝東 又有南枝種亦同
宇內同歌賢母德 真有三代之遺風

金聖嘆:「此象主宣宗時張太後用楊士奇、楊溥、楊榮三人,能使天下又安,希風三代,此一治也。時人稍士奇為西楊,溥為南楊,榮為東楊。」

Đệ nhị cửu tượng : Nhâm thần Tốn hạ Chấn thượng Hằng

Sấm viết: chi phát quyết vinh, vi quốc chi đống, hi hi, khang nhạc lợi chúng

Tụng viết:nhất chi hướng bắc nhất chi đông, hựu hữu nam chi chủng diệc đồng, vũ nội đồng ca hiền mẫu đức, chân hữu tam đại chi di phong

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ tuyên tông thì trương thái hậu dụng dương sĩ kì, dương phổ, dương vinh tam nhân, năng sử thiên hạ hựu an, hi phong tam đại, thử nhất trì dã, thì nhân sảo sĩ kì vi tây dương, phổ vi nam dương, vinh vi đông dương.

第三十象 癸巳 巽下坤上 升

30第三十象 癸巳 巽下坤上 升

讖曰:
半圭半林 合則生變
石亦有靈 生榮死賤

頌曰:
缺一不成也占先 六龍親御到胡邊
天心復見人心順 相剋相生馬不前

金聖嘆:「此象主張太後崩權歸王振,致有乜先之患。其後上皇復闢,石亨自詡首功,率以恣橫伏誅,此一亂也。」

Đệ tam thập tượng: Quý Tị Tốn hạ Khôn thượng Thăng

Sấm viết: bán khuê bán lâm, hợp tắc sanh biến, thạch diệc hữu linh, sanh vinh tử tiện

Tụng viết: khuyết nhất bất thành dã chiêm tiên, lục long thân ngự đáo hồ biên thiên tâm phục kiến nhân tâm thuận, tương khắc tương sanh mã bất tiền

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ trương thái hậu băng quyền quy vương chấn, trí hữu ? tiên chi hoạn, kì hậu thượng hoàng phục tích, thạch hanh tự hủ thủ công, suất dĩ tứ hoành phục tru, thử nhất loạn dã

第三十一象 甲午 離下巽上 家人

31第三十一象 甲午 離下巽上 家人

讖曰:
當塗遺孽 穢亂宮闕
一男一女 斷送人國

頌曰:
忠臣賢士盡沉淪 天啟其衷亂更紛
縱有胸懷能坦白 乾坤不屬舊明君

金聖嘆:「此象主天啟七年間,妖氣漫天,元氣受傷。一男一女指魏閹與客氏而言。魏殺客氏,客氏熹宗乳母,稱奉聖夫人。」

Đệ tam nhất tượng: Giáp Ngọ Li hạ Tốn thượng Gia Nhân

Sấm viết: đương đồ di nghiệt, uế loạn cung khuyết, nhất nam nhất nữ, đoạn tống nhân quốc

Tụng viết: trung thần hiền sĩ tẫn trầm luân, thiên khải kì trung loạn canh phân túng hữu hung hoài năng thản bạch, kiền khôn bất chúc cựu minh quân

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ thiên khải thất niên gian, yêu khí mạn thiên, nguyên khí thụ thương, nhất nam nhất nữ chỉ ngụy yêm dữ khách thị nhi ngôn, ngụy sát khách thị, khách thị hi tông nhũ mẫu, xưng phụng thánh phu nhân

第三十二象 乙未 巽下坎上 井

32第三十二象 乙未 巽下坎上 井

讖曰:
馬跳北闕 犬敖西方
八九數盡 日月無光

頌曰:
楊花落盡李花殘 五色旗分自北來
太息金陵王氣盡 一枝春色占長安

金聖嘆:「此象主李闖、張獻忠擾亂中原,崇禎投環梅山,福王偏安不久明祀遂亡。頌末句似指胡後,大有深意。」

Đệ tam nhị tượng: ất Tị Tốn hạ Khảm thượng Tỉnh

Sấm viết: mã khiêu bắc khuyết, khuyển ngao tây phương, bát cửu sổ tẫn, nhật nguyệt vô quang

Tụng viết: dương hoa lạc tẫn lí hoa tàn, ngũ sắc kì phân tự bắc lai, thái tức kim lăng vương khí tẫn, nhất chi xuân sắc chiêm trường an

Kim Thánh Thán: thử tượng chủ lí sấm, Trương Hiến Trung nhiễu loạn trung, Sùng Trinh đầu hoàn mai sơn, Phúc Vương thiên an bất cửu minh tự toại vong, tụng mạt cú tự chỉ hồ hậu, đại hữu thâm ý 

· Đời Thanh: 33, 34, 35, 36

第三十三象 丙申 巽下兌上 大過

33第三十三象 丙申 巽下兌上 大過

讖曰:
黃河水清 氣順則治
主客不分 地支無子

頌曰:
天長白瀑來 胡人氣不衰
藩籬多撤去 稚子半可哀

金聖嘆:「此象乃滿清入關之徵。反客為主殆亦氣數使然,非人力所能輓回歟。遼金而後胡人兩主中原,璜璜漢族對之得毋有愧。」

Đệ tam tam tượng: Bính Thân Tốn hạ Đoái thượng Đại Quá

Sấm viếthoàng hà thủy thanh, khí thuận tắc trì, chủ khách bất phân, địa chi vô tử

Tụng viếtthiên trường bạch bộc lai, hồ nhân khí bất suy, phiên li đa triệt khứ, trĩ tử bán khả ai

Kim Thánh Thánthử tượng nãi Mãn Thanh nhập quan chi trưng, phản khách vi chủ đãi diệc khí sổ sử nhiên, phi nhân lực sở năng vãn hồi dư, Liêu Kim nhi hậu Hồ nhân lưỡng chủ Trung nguyên, hoàng hoàng Hán tộc đối chi đắc vô hữu quý

第三十四象 丁酉 巽下巽上 巽

34第三十四象 丁酉 巽下巽上 巽

讖曰:
頭有髮 衣怕白
太平時 王殺王

頌曰:
太平又見血花飛 五色章成裏外衣
洪水滔天苗不秀 中原曾見夢全非

金聖嘆:「證已往之事易,推未來之事難,然既證已往,似不得不推及將來。吾但願自此以後,吾所謂賓士者皆幸而中,吾所謂不賓士者幸而不中,而吾可告無罪矣。此象疑遭水災或兵戎與天災共見,此一亂也。」

Đệ tam tứ tượng: Đinh Dậu Tốn hạ Tốn thượng Tốn

sấm viết: đầu hữu phát, y phạ bạch, thái bình thì, vương sát vương

Tụng viết: thái bình hựu kiến huyết hoa phi, ngũ sắc chương thành, ngoại y, hồng thủy thao thiên miêu bất tú, Trung nguyên tằng kiến mộng toàn phi

Kim Thánh Thán : chứng dĩ vãng chi sự dịch, thôi vị lai chi sự nan, nhiên kí chứng dĩ vãng, tự bất đắc bất thôi cập tương lai, ngô đãn nguyện tự thử dĩ hậu, ngô sở vị bình trì giả giai hạnh nhi trung, ngô sở vị bất bình trì giả hạnh nhi bất trung, nhi ngô khả cáo vô tội hĩ, thử tượng nghi tao thủy tai hoặc binh nhung dữ thiên tai cộng kiến, thử nhất loạn dã

第三十五象 戊戍 震下兌上 隨

35第三十五象 戊戍 震下兌上 隨

讖曰:
西方有人 足踏神京
帝出不還 三台扶傾

頌曰:
黑雲黯黯自西來 帝子臨河築金台
南有兵戎北有火 中興曾見有奇才

金聖嘆:「此象疑有出狩事,亦亂兆也。」

Đệ tam ngũ tượng: Mậu Tuất Chấn hạ Đoái thượng Tùy

Sấm viết:tây phương hữu nhân, túc đạp thần kinh, đế xuất bất hoàn, tam thai phù khuynh

Tụng viết: hắc vân ảm ảm tự tây lai, đế tử lâm hà trúc kim thai, nam hữu binh nhung bắc hữu hỏa, trung hưng tằng kiến hữu kì tài

Kim Thánh Thán: tượng nghi hữu xuất thú sự, diệc loạn triệu dã, thử tượng thị miêu thuật bát quốc liên quân, đương nhật từ hi tằng tị họa vu nhiệt hà, nhiệt hà nãi Mãn Thanh chi hạ đô, kì tài sở chỉ thị tằng quốc phiên

第三十六象 己亥 乾下巽上 小畜

36第三十六象 己亥 乾下巽上 小畜

讖曰:
纖纖女子 赤手禦敵
不分禍福 燈光蔽日

頌曰:
雙拳旋轉乾坤 海內無端不靖
母子不分先後 西望長安入覲

金聖嘆:「此象疑一女子能定中原,建都長安。」

Đệ tam lục tượng: Kỷ Hợi Kiền hạ Tốn thượng Tiểu Súc

Sấm viết: tiêm tiêm nữ tử, xích thủ ngự địch, bất phân họa phúc, đăng quang tế nhật

Tụng viết: song quyền toàn chuyển kiền khôn, hải nội vô đoan bất tĩnh, mẫu tử bất phân tiên hậu, tây vọng Trường An nhập cậnKim thánh thán: thử tượng nghi nhất nữ tử năng định Trung nguyên, kiến đô Trường An, (thử nãi chỉ Từ Hi chi nghĩa hòa đoàn sự kiện, nhi thử thứ sự hậu Từ Hi dữ Quang Tự giai tị họa khứ Trường An, bất cửu, nhị nhân lưỡng nhật gian tiên hậu khứ thế )

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: