Skip to content

Thôi Bối đồ thời Tôn-Tưởng-Mao

26/02/2009

Thôi Bối Đồ thời Tôn-Tưởng-Mao
37, 38, 39 ( thời kỳ Tôn Dật Tiên, Tưởng Giới Thạch, Mao trạch Đông)

第三十七象 庚子 震下巽上 益

37第三十七象 庚子 震下巽上 益

讖曰:
漢水茫茫 不統繼統
南北不分 和衷與共

頌曰:
水清終有竭 倒戈逢八月
海內竟無王 半凶還半吉

金聖嘆:「此象雖有元首出現,而一時未易賓士,亦一亂也。」

Đệ tam thất tượng: Canh Tý Chấn hạ Tốn thượng Ích

Sấm viết:hán thủy mang mang, bất thống kế thống, nam bắc bất phân, hòa trung dữ cộng

Tụng viết:thủy thanh chung hữu kiệt, đảo qua phùng bát nguyệt, hải nội cánh vô vương, bán hung hoàn bán cát

Kim Thánh Thán: thử tượng tuy hữu nguyên thủ xuất hiện, nhi nhất thì vị dịch bình trì, diệc nhất loạn dã, thử nãi dự ngôn dân quốc chi thành lập.

第三十八象 辛丑 震下離上 噬嗑

38第三十八象 辛丑 震下離上 噬嗑

讖曰:
門外一鹿 群雄爭逐
劫及鳶魚 水深火熱

頌曰:
火運開時禍蔓延 萬人後死萬人生
海波能使江河濁 境外何殊在目前

金聖嘆:「此象兵禍起於門外有延及門內之兆。」

Đệ tam bát tượng: Tân Sửu Chấn hạ Li thượng Phệ Hạp

Sấm viết: môn ngoại nhất lộc, quần hùng tranh trục kiếp cập ngư thủy thâm hỏa nhiệt

Tụng viết: hỏa vận khai thì họa mạn duyên, vạn nhân hậu tử vạn nhân sanh, hải ba năng sử giang hà trọc, cảnh ngoại hà thù tại mục tiền

Kim Thánh Thán: thử tượng binh họa khởi vu môn ngoại hữu duyên cập môn nội chi triệu, (thử nãi chỉ đệ nhất (nhị ?) thứ thế giới đại chiến)

第三十九象 壬寅 巽下兌上 頤

39第三十九象 壬寅 巽下兌上 頤

讖曰:
鳥無足 山有月
旭初升 人都哭

頌曰:
十二月中氣不和 南山有雀北山羅
一朝聽得金雞叫 大海沉沉日已過

金聖嘆:「此象疑一外夷擾亂中原,必至酉年始得平也。」

Đệ tam cửu tượng:  Nhâm Dần Tốn Hạ Đoài Thượng Di (?)

Sấm viết: điểu vô túc, sơn hữu nguyệt, húc sơ thăng, nhân đô khốc

Tụng viết: thập nhị nguyệt trung khí bất hòa, nam sơn hữu tước bắc sơn la, nhất triêu thính đắc kim kê khiếu, đại hải trầm trầm nhật dĩ quáKim Thánh Thán: thử tượng nghi nhất ngoại di nhiễu loạn Trung Nguyên, tất chí dậu niên thủy đắc bình dã, thử tượng thị chỉ Nhật Bổn xâm Hoa, điểu vô túc, sơn hữu nguyệt, thị nhất cá đảo tự

Advertisements
Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: